Tư vấn hoạt động xây dựng và bất động sản

Tư vấn hoạt động xây dựng và bất động sản.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chính về lĩnh vực này bao gồm:

- Tư vấn soạn thảo, đàm phán, ký kết các Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC);

- Tư vấn soạn thảo, đàm phán, đại diện đàm phán với Cơ quan Nhà nước, ký kết các Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng chuyển giao kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT), Hợp đồng tổng thầu thiết kế, cung ứng, xây dựng (EPC);

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng công trình bất động sản, đăng ký, thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư bất động sản;

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản và xây dựng;

- Tư vấn đánh giá tình trạng pháp lý của bất động sản, của đối tác liên kết đầu tư bất động sản;

- Tư vấn, soạn thảo, đàm phán các giao dịch chuyển nhượng Dự án, công trình, bất động sản. Thiết kế các giải pháp cho những giao dịch bất động sản, xây dựng đặc thù như chuyển nhượng các dự án khai khoáng…;

- Tư vấn soạn thảo, đàm phán, ký kết các hợp đồng liên quan đến bất động sản có giá trị lớn;

- Tư vấn chính sách pháp lý và điều kiện đầu tư bất động sản, điều kiện cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, huy động vốn đối với Dự án bất động sản;

- Tư vấn tái cấu trúc tài chính cho dự án bất động sản;

- Phân tích ảnh hưởng chính sách pháp luật tác động đến môi trường kinh doanh bất động sản.

share this post