Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ là biện pháp pháp lý cần thiết để bảo đảm quyền sở hữu và khai thác các đối tượng sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu nhằm tạo ra giá trị, lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ và khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp. Các dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ do Hãng luật Brandco cung cấp bao gồm:

  • - Tư vấn đăng ký bào hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp;
  • - Tư vấn quản lý các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ;
  • - Tư vấn xúc tiến và phát triển tài sản trí tuệ;
  • - Tư vấn về việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;
  • - Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ...
share this post